http://sonna.com.ua

Dokumenty

 1. Zmluva o prevode nehnuteľného majetku
  zverejnené 28.9.2017
 2. Zmluva o prevode hnuteľného majetku
  zverejnené 28.9.2017
 3. Konsolidovaná výročná správa obce Dvorec za rok 2016
  zverejnené 28.9.2017
 4. VZN č. 1/2017 - o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov.
  zverejnené 26.9.2017
 5. Návrh záverečného účtu za rok 2016
  zverejnené 23. 5. 2017
 6. Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov OZ.
  zverejnené 24.3.2017
 7. Rozpočet na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019.
  zverejnené 16.12.2016
 8. VZN č. 1/2016 - o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad.
  zverejnené 16.12.2016
 9. Dodatok č.1/2016 k VZN č. 5/2011
  zverejnené 16.12.2016
 10. Poplatky platné pre rok 2017
  zverejnené 16.12.2016
 11. Konsolidovaná výročná správa obce Dvorec za rok 2015
  zverejnené 13.12.2016
 12. Rozpočet na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018
  zverejnené 17.12.2015
 13. VZN č. 2/2015 - Spoločný školský obvod
  zverejnené 17.12.2015
 14. Poplatky - rok 2016
  zverejnené 17.12.2015
 15. Dodatok č. 3/2015 k VZN č. 1/2012
  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - zverejnené 17.12.2015
 16. Dodatok č. 2/2015 k VZN č. 5/2011
  financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva - zverejnené 17.12.2015
 17. Konsolidovaná výročná správa obce Dvorec za rok 2014.
  zverejnené 17.9.2015
 18. Doplnok č.1/2015 k VZN č. 4/2011 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí..
  zverejnené 17.9.2015
 19. VZN č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Dvorec.
  zverejnené 12.6.2015
 20. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
  zverejnené 16.3.2015
 21. Rozpočet na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017
  zverejnené 16.12.2014
 22. Dodatok č. 1/2014 k VZN č. 5/2011 - financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva
  zverejnené 16.12.2014
 23. Poplatky - rok 2015
  zverejnené 16.12.2014
 24. Konsolidovaná výročná správa Obce Dvorec za rok 2013.
 25. VZN č. 1/2014
  VZN pre povoľovanie rozkopávok miestnych komunikácií, chodníkov, verejnej zelene a verejných priestranstiev.
 26. Rozpočet na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016
  zverejnené 16.12.2013
 27. Dodatok č. 1/2013 k VZN č. 5/2011
  zverejnené 16.12.2013
 28. Poplatky - rok 2014
  zverejnené 16.12.2013
 29. Súhrnná správa o verejnom obstarávaní k 30.6.2013
 30. Súhrnná správa o verejnom obstarávaní k 31.3.2013
 31. VZN č. 1/2013
  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
 32. Súhrnná správa o verejnom obstarávaní k 31.12.2012
 33. Programový rozpočet na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 - 2015
  zverejnené 16.12.2012
 34. Rozpočet na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 - 2015
  zverejnené 14.12.2012
 35. VZN č. 1/2012
  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 36. Dodatok č. 1/2012 k VZN č. 5/2011
  financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva
 37. Poplatky - rok 2013
  zverejnené 14.12.2012
 38. Súhrnná správa o verejnom obstarávaní k 30.9.2012
 39. Súhrnná správa o verejnom obstarávaní k 30.6.2012
 40. Súhrnná správa o verejnom obstarávaní k 31.3.2012
< 1 2 >