Profil verejného obstarávateľa

Identifikácia verejného obstarávateľa

 

Verejný obstarávateľ: Obec Dvorec

Sídlo: Dvorec č. 69, 956 55

Štatutárny zástupca: Ing. Eva Srncová - starostka obce

IČO: 00310387

DIČ: 2021053375

Telefón: +421 (0)38 760 2368

email: obecdvorec@stonline.sk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuálne verejné obstarávanie: 

 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK: 

Verejný obstarávateľ: Obec Dvorec

Názov zákazky: Detské ihrisko v časti obce.

Stručný opis zákazky: Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou, predmetom zákazky je výstavba detskéího ihriska v časti obce Dvorec v zmysle zadaného výkazu výmer a projektovej dokumentácie. 

Lehota na predkladanie ponúk: od 15.7.2019 do 22.7.2019 do 9:00 hod.     

  1. Výzva na predkladanie ponúk.
  2. Projektová dokumentácia.
  3. Výkaz výmer.
  4. Zmluva o dielo.
  5. Vyhodnotenie ponúk - detské ihrisko.