http://sonna.com.ua

Zmluvy

 1. Kúpna zmluva - SVHP, š.p.
  zverejnená 13.2.2018
 2. Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy.
  zverejnená 8.1.2018
 3. Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi.
  zverejnená 8.1.2018
 4. Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku
  zverejnená 6.12.2017
 5. Zmluva o dielo - Viacúčelové ihrisko v obci Dvorec /žiadosť o NFP z PRV SR/.
  zverejnená 30.11.2017
 6. Dodatok k zmluve zo dňa 18.5.2017 o podmienkach rozšírenia distribučnej siete číslo 1000470317.
  zverejnená 30.11.2017
 7. Zmluva o dielo - Dobudovanie dažďovej kanalizácie v obci Dvorec časť Sliezska osada.
  zverejnená 14.11.2017
 8. Dohoda o postúpení práva a povinností.
  zverejnená 30.10.2017
 9. Dodatok č. 1 k zmluve č. 2221600023 o združených službách dodávky zemného plynu.
  zverejnený 30.10.2017
 10. Dodatok k zmluve o dielo č. EA PRV 2015 - 24 741
  zverejnený 30.10.2017
 11. Odstúpenie od zmluvy o dielo - Multifunkčné ihrisko v obci Dvorec.
  zverejnené 30.10.2017
 12. Zmluva o dielo - Rekonštrukcia starej požiarnej zbrojnice.
  zverejnená 22.9.2017
 13. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
  zverejnená 14.9.2017
 14. Zmluva o dielo - vybudovanie multifunkčnej miestnosti zo starej kotolne.
  zverejnená 4.8.2017
 15. Príkazná zmluva o propagácii MAS Bebrava na podujatí.
  zverejnená 6.6.2017
 16. Zmluva č. 2017/0274 o poskytnutí dotácie - TSK.
  zverejnená 5.6.2017
 17. Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR.
  zverejnená 5.6.2017
 18. Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete - SPP.
  zverejnená 5.6.2017
 19. Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých.
  zverejnená 3.5.2017
 20. Zmluva o spolupráci - Komunálna poisťovňa, a.s.
  zverejnená 3.5.2017
 21. Licenčná zmluva na užívanie počítačového programu INFOKAT
  zverejnená 8.3.2017
 22. Zmluva o nájme hrobového miesta
  zverejnená 20.12.2016
 23. Zmluva o dielo - Oprava a zateplenie fasády na budove ZŠ.
  zverejnená 14.12.2016
 24. Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest.
  zverejnená 17.10.2016
 25. Zmluva o združenej dodávke elektriny.
  zverejnená 26.9.2016
 26. Zmluva o zriadení vecných bremien - elektroenergetická stavba "PE Dvorec Osada, rekonštrukcia NNK, TS, VNK."
  zverejnená 29.7.2016
 27. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
  zverejnená 19.7.2016
 28. Zmluva o združenej dodávke zemného plynu.
  zverejnená 13.7.2016
 29. Zmluva ENVI - PAK, a.s.
  zverejnená 20.6.2016
 30. Zmluva o spolupráci - Komunálna poisťovňa, a.s.
  zverejnená 25.5.2016
 31. Zmluva o zriadení vecných bremien - elektroenergetická stavba ZSE pre "Dvorec IBV Sliezska osada VNK, TS, NNK".
  zverejnená 19.5.2016
 32. Kúpna zmluva medzi obcou Dvorec a SVHP, š.p.-vodné plochy zapísané na LV č. 263
  Zverejnené 19.5.2016
 33. Dohoda o podmienkach poskytnutia finančného grantu v rámci projektu pre deti "Nech sa nám netúlajú".
  zverejnená 12.5.2016
 34. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR
  zverejnená 25.4.2016
 35. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - ENVI PAK
  zverejnená 25.4.2016
 36. Zmluva o dielo - Výstavba chodníka v obci Dvorec.
  zverejnená 11.3.2016
 37. Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
  zverejnená 9.3.2016
 38. Zmluva o dielo - Multifunkčné ihrisko v obci Dvorec.
  zverejnená 29.2.2016
 39. Zmluva o dielo č. EA PRV 2015-24 741p
  zverejnená 8.1.2016
 40. Zmluva o dielo č. EA PRV 2015-24 741
  zverejnená 8.1.2016
 41. Poistná zmluva - dobrovoľnícka služba
  zverejnená 7.1.2016
 42. Zmluva o dielo č. EA PRV 2015-24 721p
  zverejnená 4.12.2015
 43. Zmluva o dielo č. EA PRV 2015-24 721
  zverejnená 4.12.2015
 44. Dohoda o zrušení zmluvy č. EA PRV 2015 - 24
  zverejnená 4.12.2015
 45. Zmluva o dielo č. 1/2015 - PD chodníky
  zverejnená 6.10.2015
 46. Zmluva o spolupráci č. 516/2015-6
  zverejnená 6.10.2015
 47. Darovacia zmluva č. 515/2015-5
  zverejnená 6.10.2015
 48. Zmluva o spracúvaní osobných údajov č. 514/2015-4
  zverejnená 6.10.2015
 49. Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1733/2015/D
  zverejnená 5.10.2015
 50. Zmluva o termínovanom úvere č. 1136/2015/UZ
  zverejnená 5.10.2015
 51. Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest.
  zverejnený 23.9.2015
 52. Príloha č. 1 k zmluve č. TN02650
  zverejnená 18.9.2015
 53. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.TN02650
  zverejnená 18.9.2015
 54. Zmluva o dielo na dodanie a montáž infraštruktúry digitálneho kamerového systému.
  zverejnená 17.9.2015
 55. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
  zverejnená 8.9.2015
 56. Zmluva o externom projektovom manažmente č. PRV 2015-32
  zverejnená 21.5.2015
 57. Zmluva o dielo č. EA PRV 2015 - 24
  zverejnená 5.5.2015
 58. Zmluva o nájme hrobového miesta
  zverejnená 4.5.2015
 59. Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času
  zverejnená 20.2.2015
 60. Poistná zmluva menšie obecné služby
  zverejnená 20.2.2015
 61. Dohoda menšie obecné služby č. 2/2015
  zverejnená 15.1.2015
 62. Dohoda menšie obecné služby č. 1/2015
  zverejnená 15.1.2015
 63. Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest.
  zverejnená 12.12.2014
 64. Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2014 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality.
  zverejnená 28.11.2014
 65. Dodatok k zmluve ZSE - Ponuka E.Výhoda/2014
  zverejnená 14.10.2014
 66. ZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
  zverejnená 8.10.2014
 67. Zmluva č. 2014/0309 o poskytnutí dotácie
  zverejnená 1.10.2014
 68. Zmluva o nájme hrobového miesta
  zverejnená 29.7.2014
 69. Zmluva o nájme hrobového miesta
  zverejnená 29.7.2014
 70. Zmluva o nájme hrobového miesta
  zverejnená 29.7.2014
 71. Zmluva o nájme hrobového miesta
  zverejnená 29.7.2014
 72. Zmluva o preprave osôb
  zverejnená 16.5.2014
 73. Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2014
  zverejnená 16.5.2014
 74. Zmluva o budúcej Zmluve o zriadení vecných bremien
  zverejnená 16.5.2014
 75. Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu
  zverejnený 13.5.2014
 76. Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
  zverejnená 20.3.2014
 77. Dodatok k zmluve na zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu.
  zverejnený 14.3.2014
 78. Zmluva o odbere a likvidácii biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
  zverejnená 3.3.2014
 79. Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva
  zverejnená 3.3.2014
 80. Poistná zmluva menšie obecné služby
  zverejnené 10.1.2014
 81. Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2013 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
  zverejnená 8.7.2013
 82. Zmluva o odbere plastového odpadu
  zverejnená 14.6.2013
 83. ZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
  zverejnená 10.6.2013
 84. Dohoda menšie obecné služby č. 4/2013
  zverejnená 29.4.2013
 85. Dohoda menšie obecné služby č. 3/2013
  zverejnená 26.3.2013
 86. Poistná zmluva menšie obecné služby
  zverejnená 7.1.2013
 87. Dohoda menšie obecné služby č. 2/2013
  zverejnená 7.1.2013
 88. Dohoda menšie obecné služby č. 1/2013
  zverejnená 7.1.2013
 89. Poistná zmluva - obecné budovy
  zverejnená 31.12.2012
 90. Zmluva o nájme hrobového miesta
  zverejnená 30.11.2012
 91. Zmluva o výkupe použitého jedlého oleja a tukov
  zverejnená 3.7.2012
 92. Zmluva o zriadení vecného bremena
  zverejnená 19.6.2012
 93. Dodatok k zmluve SPP
  zverejnený 31.5.2012
 94. Zmluva - audítorske služby
  zverejnená 31.5.2012
 95. Zmluva - Spoločný obecný úrad
  zverejnená 11.5.2012
 96. Nájomná zmluva na obecný pozemok
  zverejnená 30.3.2012
 97. Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť - dobrovoľnícka služba
  zverejnená 30.3.2012
 98. Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť - menšie obecné služby
  zverejnená 30.3.2012
 99. Zmluva o dielo - výmena okien a dverí na budove OcÚ a MŠ
  zverejnená 8.2.2012
 100. Zmluva o nájme - obecný pozemok
  zverejnená 8.2.2012
 101. Zmluva - elektronické služby VŠZP
 102. Poistná zmluva obecný úrad
 103. Poistná zmluva - obecné budovy
 104. Zmluva - elektronické služby Dôvera
 105. Zmluva - Úrad vlády SR
  Dotácia na výmenu okien na budovách Ocú a MŠ