SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Program rozvoja vidieka

 26.06.2023

Názov projektu: Výstavba chodníka v obci  Dvorec

Cieľ a popis projektu: Cieľom projektuje posilnenie infraštruktúrnej vybavenosti územia prostredníctvom komplexnej úpravy. Prostredníctvom  výstavby chodníka v obci Dvorec, sa posilní vybavenosť územia. Vybudovanie chodníka bude mať za následok zvýšenie konkurencieschopnosti obce Dvorec. Realizáciou projektu sa zlepší nielen vizuálny charakter obce, ale i kvalita miestnej infraštruktúry. 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)
Opatrenie č./názov: 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
Podopatrenie č./názov: 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov
Číslo Výzvy: 13/PRV/2015
Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra
Prijímateľ: Obec Dvorec
Sídlo: Dvorec 69, 956 55 Veľké Chlievany
Miesto realizácie projektu: Obec Dvorec

Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 75 560,28 EUR
Nenávratný finančný príspevok (EPFRV/ŠR SR): 75 560,28 EUR

http://www.mpsr.sk/
http://www.apa.sk/